1. Nguyễn Thị Việt Hà - GVCN lớp 6A

2. Phạm Thị Liễu - GVCN lớp 6B

3. Trần Thị Mai - GVCN lớp 6C